Положение участников [0:00]

МестоУчастникABCDEFGHIJKВсегоШтраф
1Kaz: Kazakh-British Technical University 1 (Nurmash, Amanov, Aman)+
(0:11)
+1
(3:05)
+1
(1:38)
+
(3:56)
 +
(0:16)
+1
(2:18)
+
(0:38)
+
(0:51)
+
(3:37)
+1
(0:40)
101110
2Kaz: International IT University 1 (Satylkhanov, Kim, Sultan)+1
(0:13)
+1
(3:08)
+1
(2:29)
+
(3:28)
-3+1
(0:25)
+2
(2:19)
+
(1:11)
+
(0:59)
+
(3:41)
+1
(0:38)
101251
3Kaz: Nazarbayev University 1 (Adilbekov, Kalmurzayev, Aitzhanov)+
(0:18)
+1
(4:35)
+
(0:51)
+2
(4:50)
 +
(0:13)
+
(2:20)
+
(1:43)
+2
(1:33)
+
(4:28)
+
(0:32)
101383
4Kaz: Kazakh-British Technical University 3 (Akhanov, Amanov, Bolatbekov)+
(0:12)
-3+
(2:10)
+1
(3:59)
 +
(0:07)
+
(3:41)
+
(1:11)
+1
(1:41)
-1+1
(0:35)
8876
5Arm: Yerevan State University 1 (Harutyunyan, Sahakyan, Mamikonyan)+
(0:25)
 +2
(2:31)
+3
(2:35)
 +1
(0:30)
+
(1:12)
-3+
(2:48)
+
(2:57)
+
(0:33)
8931
6Kaz: Kazakh-British Technical University 5 (Tolegenov, Zhussupov, Toremuratuly)+
(0:07)
 +2
(2:07)
+
(4:41)
 +1
(0:28)
+1
(4:02)
+
(1:49)
+1
(0:43)
-7+
(0:17)
8954
7Kaz: Kazakh-British Technical University 6 (Mussinov, Aitzhan, Kenzhegaliyev)+
(0:09)
 +1
(3:06)
+1
(2:35)
 +
(0:18)
+3
(4:32)
+
(1:26)
+
(1:58)
 +
(0:33)
8977
8Kaz: Nazarbayev University 2 (Khagay, Orynkul, Jubatyrov)+1
(0:46)
 +
(2:45)
  +1
(0:23)
+6
(4:35)
+
(1:34)
+
(1:58)
+
(4:46)
+
(0:53)
81220
9Kaz: Kazakh-British Technical University 4 (Seydazimov, Bekbergen, Nezametdinov)+
(0:08)
 -4  +1
(0:25)
+
(1:59)
+1
(2:43)
+
(1:26)
 +3
(1:09)
6570
10Kaz: Nazarbayev University 3 (Toktasynov, Mademikhanov, Muryshkin)+
(0:36)
  +
(4:59)
 +
(0:47)
 +
(2:46)
+2
(1:51)
 +
(0:28)
6727
11Azb: Qafqaz University 1 (Allahverdiyev, Mammadov, Mammadli)+
(0:16)
 +1
(3:17)
  +1
(0:26)
 +
(2:40)
+
(3:45)
 +3
(1:07)
6791
12Tau: Sevastopol State University 9 (Burkov, Levchenko, Kosaya)+
(0:38)
 -3+3
(2:50)
 +2
(1:12)
 +
(4:57)
+
(4:13)
 +
(0:27)
6957
13Arm: Russian-Armenian (Slavonick) State University 1 (Grigoryan, Arakelyan, Saryan)+1
(0:15)
 +1
(2:27)
  +
(0:32)
+2
(4:16)
-1 -2+
(1:05)
5595
14Kaz: Nazarbayev University 8 (Ilyassov, Manabayev, Kabdygali)+
(0:15)
 +1
(4:04)
  +
(0:22)
 -1+5
(2:51)
 +1
(1:04)
5656
15Kaz: Suleyman Demirel University 2 (Zigangirov, Seitov, Zharkyn)+
(0:21)
 -6  +5
(2:14)
 +
(2:51)
+
(3:39)
-4+
(0:18)
5663
16Arm: Yerevan State University 2 (Muradyan, Mkrtumyan, Gomktsyan)+
(0:21)
 +1
(4:31)
  +1
(0:41)
 -2 +
(3:39)
+1
(0:59)
5671
17Kaz: Eurasian National University named L.N. Gumilev 2 (Aiken, Nurbek, Duisenbaev)+
(0:34)
    +1
(1:24)
 +
(4:58)
+1
(3:06)
 +
(0:54)
5696
18Kaz: Nazarbayev University 16 (Sailanbayev, Kalidolda, Nurgabylov)+
(0:18)
 -9  +4
(1:14)
 +
(4:09)
+3
(1:57)
 +2
(1:25)
5723
19Tau: V.I. Vernadsky Crimean Federal University 1 (Alekseeva, Bidanets, Voinovsky)+
(0:58)
 -2+4
(4:47)
 +1
(1:21)
  +
(2:28)
 +
(0:52)
5726
20Arm: American University of Armenia 1 (Gevorgyan, Mirakyan, Hayrapetyan)+
(0:21)
 +1
(4:09)
  +2
(0:49)
 -4 +2
(4:52)
+
(1:00)
5771
21Arm: Russian-Armenian (Slavonick) State University 2 (Ioanisyan, Oganesyan, Lalayan)+
(0:33)
 +
(4:43)
  +1
(0:49)
 -2 +2
(4:25)
+
(1:24)
5774
22Arm: Yerevan State University 4 (Tamazyan, Abrahamyan, Topchyan)+
(0:19)
+3
(4:21)
   +
(0:46)
   +13
(4:59)
+
(1:10)
51015
23Kaz: Kazakh National University named Al-Farabi (Makhpirov Alisher, Pazylbayev Oibek) +1
(1:45)
    +3
(4:04)
 +1
(4:24)
+
(4:08)
 +
(4:06)
51207
24Kaz: Kazakh National University named Al-Farabi 4 (Kassymbek, Mustafin, Torekul)+11
(1:55)
 +3
(4:39)
  +11
(4:09)
  +1
(4:21)
 +4
(4:06)
51750
25Kaz: Nazarbayev University 19 (Muratov, Tailakov, Sariyev)+
(0:09)
-1-1  +3
(0:49)
 +
(4:03)
-12 +
(0:45)
4406
26Kaz: Nazarbayev University 4 (Zhiyenbek, Zhumanov, Imanmalik)+
(0:18)
 -5  +2
(1:40)
  +3
(3:07)
 +
(0:40)
4445
27Kaz: Kazakh-British Technical University 2 (Nuptebek, Kali, Kurbanov)+1
(0:34)
 -2  +5
(1:48)
 -3+1
(2:25)
 +
(0:25)
4452
28Kaz: Kazakh-British Technical University 15 (Okas, Tatlymuratov, Zhangbyrbayev)+
(0:22)
    +
(0:49)
  +1
(3:45)
 +2
(1:54)
4470
29Kaz: Kazakhstan Branch of Moscow State University 1 (Zhuravskaya, Abaiuly, Kamalbekov)+4
(1:02)
 -8  +1
(0:45)
 -2+6
(3:15)
 +
(1:01)
4583
30Kaz: International IT University 5 (Abdysalam, Bakhoduri, Chesnokov)+2
(0:42)
-1-2  +
(0:26)
 -3+6
(4:50)
 +
(1:09)
4587
31Kaz: Nazarbayev University 11 (Mukhammedyarov, Iyembergen, Doskul)+
(0:26)
    +2
(2:16)
  +
(4:26)
 +
(2:01)
4589
32Kaz: International IT University 2 (Oral, Dauirkhan, Auganov)+
(0:46)
-2+3
(4:32)
  +2
(1:58)
  -3 +2
(0:35)
4611
33Azb: Qafqaz University 2 (Kerimov, Klyestov, Hajili)+
(0:53)
-2-8  +2
(1:17)
 +4
(4:50)
  +2
(1:24)
4664
34Kaz: Nazarbayev University 12 (Khalimov, Yeltayev, Zhanbek)+
(0:48)
    +7
(3:53)
  +
(2:38)
 +
(3:02)
4761
35Kaz: Kazakh National University named Al-Farabi (Malik, Duman, Yerzhan) +
(2:15)
-2   +5
(4:35)
  +
(4:33)
 +3
(4:41)
41124
36Kaz: Kazakh National University named Al-Farabi (Mambet, Niyazov) +3
(3:09)
 -8  +8
(4:25)
  +
(4:41)
 +6
(4:32)
41347
37Kaz: Nazarbayev University 5 (Khassen, Suleimenov, Ilyas)+
(0:15)
    +
(0:49)
  -17 +
(0:32)
396
38Kaz: Suleyman Demirel University 8 (Aimakov, Akhmetov, Damiyev)+
(0:14)
    +2
(0:34)
 -2-8 +
(0:55)
3143
39Kaz: Eurasian National University named L.N. Gumilev 3 (Muslim, Yessenbayev, Karakozha)+
(0:28)
 -3  +1
(0:46)
  -11 +
(1:03)
3157
40Arm: Russian-Armenian (Slavonick) State University 4 (Korolev, Grigoryan, Safrastyan)+
(0:33)
 -1  +
(1:10)
 -3  +1
(1:00)
3183
41Tau: V.I. Vernadsky Crimean Federal University 6 (Shtanko, Farikov, Berezin)+
(0:51)
-4   +2
(1:39)
-1 -1 +
(0:36)
3226
42Arm: Yerevan State University 8 (Gabrielyan, Vrtanesyan, Terteryan)+1
(1:05)
    +
(0:45)
    +
(1:37)
3227
43Kaz: Kazakh National University named Al-Farabi (Baidaliyev Askar, Zholmukhanov Darkhan, Salimhan Asylzhan)+
(0:23)
 -2  +
(1:22)
    +
(2:05)
3230
44Kaz: Kazakh-British Technical University 11 (Salmenbaeva, Tanirbergenova, Kurmasheva)+
(0:21)
    +3
(0:59)
    +
(1:37)
3237
45Kaz: International IT University 10 (Mukhtarkhanuly, Kabdoldin, Abdrakhman)+
(0:26)
    +3
(1:42)
    +
(0:50)
3238
46Arm: Russian-Armenian (Slavonick) State University 3 (Charchyan, Margaryan, Karabakhtsyan)+1
(0:35)
 -2  +
(1:04)
    +1
(1:43)
3242
47Kaz: Nazarbayev University 7 (Sagynov, Mukashov, Amangeldiyev)+
(0:22)
-1   +2
(2:08)
  -2 +
(1:06)
3256
48Arm: Yerevan State University 3 (Matevosyan, Khechoyan, Harutyunyan)+
(1:40)
    +1
(0:53)
    +
(1:24)
3257
49-50Kaz: Kazakh-British Technical University 7 (Omarov, Ospanova, Beshimov)+
(0:29)
 -4  +1
(1:20)
  -4 +1
(2:06)
3275
49-50Azb: ADA University 2 (Gasimov, Hasanov, Mustafali)+
(1:41)
  -6 +3
(1:20)
    +
(0:34)
3275
51Kaz: Suleyman Demirel University 5 (Omar, Tursynbek, Mussin)+
(0:24)
    +1
(2:09)
  -6 +1
(1:30)
3283
52Arm: Yerevan State University 6 (Hambardzumyan, Altunyan, Sahakyan)+2
(0:19)
 -3  +2
(0:43)
 -6  +2
(1:43)
3285
53Kaz: International IT University 9 (Makhsutkhanov, Serzhanov, Karzhaubayev)+
(0:33)
  -4 +2
(2:20)
  -11 +
(1:14)
3287
54Kaz: Karaganda State Technical University 1 (Kim, Frolov, Daukishov)+1
(0:22)
-1-2  +1
(1:40)
    +1
(2:18)
3320
55Arm: Yerevan State University 5 (Beglaryan, Hayrapetyan, Beglaryan)+
(0:35)
    +1
(2:47)
    +1
(1:28)
3330
56Tau: V.I. Vernadsky Crimean Federal University 3 (Opryshko, Saada, Dudko)+
(0:28)
-4   +3
(3:03)
   -2+
(1:11)
3342
57Kaz: Kazakhstan Branch of Moscow State University 3 (Tleubayev, Amir, Shoketayeva)+1
(0:57)
    +1
(2:22)
 -4-16 +1
(1:25)
3344
58Tau: V.I. Vernadsky Crimean Federal University 12 (Korolev, Gurjiy, Ermachkov)+
(2:17)
-3-2  +2
(0:48)
    +1
(1:54)
3359
59Kaz: D. Serikbayev East Kazakhstan state technical university (Aulbekov, Kolotvinov, Shakenov)+1
(0:29)
-2   +3
(1:50)
    +1
(2:04)
3363
60-61Azb: Azerbaijan Technical University 1 (Maharramli, Hajiyev, Ahmadov)+1
(1:17)
 -4  +2
(1:59)
 -7  +1
(1:29)
3365
60-61Kaz: Suleyman Demirel University 6 (Nadyrmagambet, Kabirov, Orazgalieva)+
(1:08)
 -3  +4
(1:42)
    +4
(0:35)
3365
62Azb: Baku State University 4 (Mammadov, Murad, Farrukh)+
(1:36)
-3   +3
(3:09)
    +
(0:35)
3380
63Azb: Baku HIgher Oil School 1 (Shirizada, Alikhanov, Bakhshili)+2
(0:35)
-4   +
(2:59)
    +
(2:08)
3382
64Kaz: Kazakh-British Technical University 27 (Amirzhan, Temir, Oteu)+2
(0:39)
    +1
(2:16)
    +2
(1:57)
3392
65Kaz: Kazakh-British Technical University 18 (Kurmanbay, Ormanov, Temirbay)+3
(0:55)
-1   +3
(2:03)
  -8 +
(1:36)
3394
66Kaz: Eurasian National University named L.N. Gumilev 6 (Abdilmanov, Zhaksylyk, Zhussupov)+1
(0:59)
 -4  +3
(2:22)
  -17 +1
(1:35)
3396
67Azb: ADA University 5 (Mammadov, Sadigov, Gozalov)+
(0:48)
 -2  +2
(4:00)
    +
(1:09)
3397
68Kaz: Suleyman Demirel University 3 (Toleberdyyv, Almassov, Turusbekov)+1
(0:34)
-11-3  +6
(0:57)
  -2 +4
(1:27)
3398
69Kaz: Kazakh-British Technical University 13 (Burumbay, Rakhymbergenov, Bolatov)+
(0:54)
    +5
(3:12)
  -4 +
(1:06)
3412
70Kaz: Kazakh National University named Al-Farabi 1 (Kapezov, Orekhov, Zhienbayev)+1
(0:17)
 -1  +4
(1:48)
  -3 +5
(1:31)
3416
71Kaz: Nazarbayev University 9 (Abdrakhmanov, Idrissov, Baisyn)+2
(2:51)
    +3
(0:51)
    +
(1:52)
3434
72Arm: American University of Armenia 5 (Margaryan, Muradyan, Muradyan)+
(0:26)
 -1  +5
(2:03)
    +4
(1:49)
3438
73Tau: V.I. Vernadsky Crimean Federal University 13 (Travintsev, Ivancha, Barinov)+
(0:41)
    +1
(3:42)
    +
(2:37)
3440
74-75Tau: V.I. Vernadsky Crimean Federal University 7 (Yakubova, Kursaitova, Kozlova)+
(1:49)
    +1
(3:59)
  -1 +
(1:17)
3445
74-75Azb: ADA University 1 (Farzaliyev, Gadirzada, Huseynzade)+
(0:39)
    +
(2:29)
    +3
(3:17)
3445
76Kaz: International IT University 3 (Miropolskiy, Karimov, Kim)+
(0:24)
 -2  +3
(3:26)
    +
(2:43)
3453
77Arm: Yerevan State University 7 (Poghosyan, Ghazaryan, Martirosyan)+2
(0:54)
    +2
(2:30)
    +
(3:06)
3470
78Kaz: Nazarbayev University 14 (Azimkhan, Maksot, Zhilibayev)+4
(0:32)
-1   +7
(2:16)
  -4 +
(1:27)
3475
79Azb: Qafqaz University 3 (Ashrafov, Suleymanli, Yagublu)+
(0:31)
 -1  +3
(3:04)
    +2
(2:41)
3476
80-81Kaz: Kazakh-British Technical University 8 (Prenov, Tulebayeva, Okapova)+
(0:34)
 -1  +3
(3:27)
    +2
(2:16)
3477
80-81Azb: Azerbaijan State Oil and Industry University 1 (Heydarli, Suleymanov, Ismatulin)+
(2:08)
-3  -3+1
(3:49)
    +1
(1:20)
3477
82Tau: V.I. Vernadsky Crimean Federal University 10 (Ivleva, Sherfedinova, Sokolova)+
(0:50)
-1-1  +1
(3:49)
    +2
(2:21)
3480
83Azb: ADA University 4 (Ismikhanov, Rahimli, Isgandarli)+1
(1:35)
 -1  +2
(4:06)
    +1
(1:03)
3484
84Tau: Sevastopol State University 5 (Molchanov, Mironyuk, Fomichev)+
(1:48)
-3   +5
(3:14)
    +
(1:32)
3494
85Kaz: Kazakhstan Branch of Moscow State University 2 (Verzhbitski, Taskynov, Sedyakin)+
(0:34)
    +6
(3:53)
  -4 +
(1:54)
3501
86Azb: ADA University 6 (Nurdil, Rasulzada, Zeynalli)+
(0:57)
-1   +1
(3:00)
    +1
(3:48)
3505
87Tau: Sevastopol State University 2 (Tsocalo, Bezpalyy, Pariqskiq)+
(1:21)
 -3  +6
(3:02)
    +2
(1:54)
3537
88Kaz: Kazakhstan Branch of Moscow State University 4 (Gazizov, Askergali, Bolotnikov)+2
(0:58)
    +4
(4:31)
  -2 +
(1:31)
3540
89Azb: Qafqaz University 5 (Murtuzaliyev, Aghayev, Abbasov)+
(1:34)
-4-4  +2
(3:02)
    +4
(2:29)
3545
90Tau: V.I. Vernadsky Crimean Federal University 4 (Pivovar, Skopinsky, Arkhiptsev)+1
(1:12)
    +3
(3:51)
    +2
(2:13)
3556
91Azb: Baku HIgher Oil School 2 (Ibrahimov, Samadli, Huseynli)+1
(0:18)
 -5  +2
(2:16)
    +4
(4:24)
3558
92Kaz: Kazakhstan Branch of Moscow State University 5 (Tankibayeva, Sharipov, Seilov)+1
(0:32)
 -5  +5
(3:50)
    +1
(2:52)
3574
93Kaz: Nazarbayev University 10 (Akash, Akash, Massalim)+
(0:38)
 -4  +4
(3:30)
    +4
(2:51)
3579
94-95Arm: American University of Armenia 6 (Arakelyan, Hakobyan, Serobyan)+1
(1:57)
 -3  +2
(2:42)
    +
(4:01)
3580
94-95Tau: V.I. Vernadsky Crimean Federal University 5 (Gavryushin, Osmakov, Mikhailov)+
(2:25)
    +6
(3:47)
    +
(1:28)
3580
96Arm: American University of Armenia 2 (Martirosyan, Ashughyan, Hayruni)+
(1:47)
 -5  +6
(3:00)
    +
(3:23)
3610
97Kaz: Kazakh-British Technical University 14 (Kenesbayev, Konyrbaev, Urazaliev)+
(0:29)
 -1  +7
(4:50)
 -2-2 +2
(1:53)
3612
98Azb: Baku State University 3 (Badalov, Sofiyev, Mirzayev)+2
(1:47)
    +3
(3:58)
    +4
(2:49)
3694
99Tau: V.I. Vernadsky Crimean Federal University 8 (Sidiropulo, Scherbak, Melnichuk)+
(0:27)
    +8
(4:56)
    +1
(3:14)
3697
100Azb: ADA University 3 (Suleymanov, Hasanov, Fahradov)+
(1:12)
    +2
(4:23)
  -1 +4
(4:03)
3698
101Kaz: Nazarbayev University 18 (Amantayev, Sovetov, Semedyarov)+
(2:48)
 -1  +8
(4:03)
    +2
(1:29)
3700
102Kaz: University of International Business (Zhuman, Zhigmytov, Karkazan)+3
(3:54)
-3   +4
(3:19)
    +
(2:14)
3707
103Kaz: Suleyman Demirel University 9 (Gabdrash, Khuzhabayev, Lekerov)+
(2:37)
    +4
(4:31)
    +3
(3:05)
3753
104Kaz: Kazakh National University named Al-Farabi 5 (Kasym, Maksum, Kulzhabai)+2
(4:35)
    +4
(4:13)
    +
(2:59)
3827
105Kaz: Nazarbayev University 17 (Iskakov, Lezhnikov, Kenzhegaliyev)+
(0:41)
    -4  -2 +
(1:22)
2123
106Kaz: International IT University 6 (Nurashev, Vassyakin, Zhumagali)+
(1:16)
 -8  -14-2   +1
(1:11)
2167
107Kaz: International IT University 8 (Kenjeyeva, Kambarbayev, Mursaliyev)+
(0:28)
 -2  -3    +
(2:29)
2177
108Kaz: Nazarbayev University 6 (Ramazanova, Toleuov, Kenges)+1
(0:53)
    -3    +
(1:53)
2186
109Tau: V.I. Vernadsky Crimean Federal University 2 (Khurshudov, Ametov, Rahmanenko)+
(1:36)
 -6  -9    +2
(1:49)
2245
110Arm: American University of Armenia 3 (Matosyan, Ohanyan, Tumasyan)+
(1:05)
    -7    +2
(3:05)
2290
111Kaz: Kazakh-British Technical University 16 (Tulepbayev, Mussabayeva, Sissengali)+
(1:44)
    -4    +
(3:08)
2292
112Azb: Baku Branch of Moscow State University 4 (Heydarov, Kazimov, Golubev)+
(1:21)
 -1  -4    +4
(2:14)
2295
113Kaz: Kazakh-British Technical University 10 (Parshukov, Beybituly, Abdalimov)+2
(1:48)
    -11    +
(2:38)
2306
114Kaz: Kostanay State University named A. Baitursynov (Polenko, Zhaksylykov, Arkhipov)+1
(2:40)
    -3    +
(2:15)
2315
115Kaz: Kazakh National University named Al-Farabi (Bostandyk, Zhassulan, Akeshayev) +2
(1:00)
    -4  -2 +2
(3:06)
2326
116Kaz: Suleyman Demirel University 7 (Dabylov, Yerlanuly, Nauryzbayev)+1
(2:18)
 -5  -6    +2
(2:50)
2368
117Kaz: Kazakhstan Branch of Moscow State University 6 (Korobov, Kunakbayev, Bekmaganbetov)+2
(2:55)
-1   -4    +
(2:43)
2378
118Kaz: Nazarbayev University 15 (Shakipov, Karimbayev, Mukanov)+7
(2:21)
    -4    +1
(1:24)
2385
119Tau: Sevastopol State University 3 (Larionenko, Putin, Zhylyakov)+
(1:57)
 -2  -4    +2
(3:55)
2392
120Arm: American University of Armenia 4 (Asryan, Harutyunyan, Hovhannisyan)+
(0:41)
    +4
(4:39)
     2400
121Azb: Qafqaz University 4 (Shikhizade, Jeferov, Alakbarov)+
(4:12)
-1   -13    +2
(2:21)
2433
122Kaz: ETU (Berezin Egor) +2
(2:22)
    -7    +2
(3:40)
2442
123Kaz: Esenov Caspian State University of Technologies and Engineering (Sarsenbek, Kassanov, Zhantileuov)+8
(2:16)
    -10    +
(2:32)
2448
124-125Kaz: Atyrau State University by H. Dosmukhamedov (Ergozhieva, Kabidenova, Zhanbolayev)+
(4:57)
    +3
(1:44)
    -52461
124-125Kaz: Eurasian National University named L.N. Gumilev 1 (Yesseyev, Nurgaliyev, Issabekov)+
(2:04)
 -5  -6    +4
(4:17)
2461
126Kaz: Kazakh-British Technical University 21 (Kemalov, Kuralbai, Sharapat)+2
(2:56)
-4        +1
(3:57)
2473
127Tau: V.I. Vernadsky Crimean Federal University 9 (Kontrolskiy, Balitskaya, Kataev)+3
(4:25)
    -10    +
(2:54)
2499
128Kaz: Kazakh-British Technical University 20 (Tazhibayev, Sebepkaliev, Mustafin)+3
(4:41)
-4-1  -8    +3
(1:53)
2514
129Kaz: International IT University 4 (Abenov, Abdrashim, Moldagaliyev)+
(1:51)
 -7  -10    +10
(3:24)
2515
130Kaz: Karaganda State Technical University 2 (Marushka, Omar, Velinskiy)+
(3:59)
-5        +1
(4:29)
2528
131Kaz: Kazakh-British Technical University 22 (Gaziz, Yesenzhanov, Maksat)+1
(4:08)
    +3
(4:38)
     2606
132Tau: V.I. Vernadsky Crimean Federal University 11 (Moiseenko, Oliseenko, Sidelev)+2
(4:29)
 -3       +4
(3:38)
2607
133Kaz: Suleyman Demirel University 4 (Zhanibekov, Alkuatov, Adilayev)+8
(3:07)
 -5  +3
(4:17)
    -52664
134-135Kaz: Kazakh-British Technical University 12 (Kenen, Bakytbek, Rakhmetov)+
(0:23)
    -5    -7123
134-135Kaz: Kazakh-British Technical University 9 (Zhanaikhanov, Muhamedzhanov, Kazbek)+
(0:23)
    -8    -4123
136Kaz: Kazakh-British Technical University 23 (Bakdaulet, Yersultan, Umarov)+
(0:25)
 -3  -7     125
137Kaz: Almaty University of Power Engineering & Telecommunications 8 (Yemtsev, Isabekov, Ovezov)+
(0:32)
-4   -7    -1132
138Azb: Baku Branch of Moscow State University 3 (Hasanova, Gumbatalizade, Abishova)+
(0:50)
-2         150
139Kaz: Almaty University of Power Engineering & Telecommunications 9 (Bakijev, Usserbaev, Bayakhmetov)+
(0:55)
 -2       -13155
140Kaz: Kazakh National University named Al-Farabi 2 (Togizbay, Chikibayeva, Makhat)+
(0:56)
          156
141Tau: Sevastopol State University 1 (Shapel, Katolyk, Dereglazov)+
(0:58)
 -1       -3158
142Tau: Sevastopol State University 6 (Rostovskaya, Pronkin, Martson)+
(1:19)
         -6179
143Arm: Yerevan State University 9 (Mkrtchyan, Vasilyan, Mkrtchyan)+2
(0:43)
-2-2  -5     183
144Azb: Azerbaijan State Oil and Industry University 2 (Zayidov, Hasanov, Karimzadeh)+
(1:27)
    -1    -1187
145Azb: Baku HIgher Oil School 3 (Piriyev, Rashidli, Orujov)+
(1:44)
    -7    -91104
146Kaz: Kazakh National University named Al-Farabi (Zhaken Yerbolat, Askar Amanzhol, Zhansay Asanali) +
(2:02)
         -11122
147Tau: Crimean Engineering-Pedagogical University 5 (Venkova, Shemshedinov, Umerov)+
(2:14)
 -3  -4    -41134
148Kaz: Kazakh-British Technical University 19 (Abdugaliyev, Axubayev, )+1
(1:58)
         -61138
149Azb: Baku HIgher Oil School 4 (Hasanli, Hasanov, Zeynalli)  -3  +
(3:10)
    -91190
150Tau: Crimean Engineering-Pedagogical University 6 (Asanov, Ibraimov, Ablaeva)+
(3:34)
    -2    -51214
151Tau: V.I. Vernadsky Crimean Federal University 14 (Khasyanov, Ibragimov, Stupnikov)  -13  -3    +3
(2:36)
1216
152Azb: Baku Branch of Moscow State University 1 (Hasanov, Badirkhanov, Bayramov)+2
(3:15)
-3-3  -7    -31235
153Kaz: Karaganda State Industrial University (Prokhorovich, Kim, Kuntush)-2         +2
(3:23)
1243
154Azb: Baku Branch of Moscow State University 2 (Hasanova, Manafli, Ondar)+1
(4:09)
-2         1269
155Kaz: International IT University 7 (Mamyrkhan, Beysenbek, Kim)+
(4:52)
-4        -21292
156Azb: Baku State University 5 (Gadirli, Aghabayli, Abdullayeva)  -2       +3
(4:29)
1329
157Kaz: Eurasian National University named L.N. Gumilev 5 (Galy, Nazarov, Shagi)+5
(3:50)
    -2    -21330
158Kaz: International IT University 11 (Suleimen, Altynbek, Umarov)-1-2-1  -1    +3
(4:44)
1344
159-204Tau: Crimean Engineering-Pedagogical University 1 (Ametov, Denislyam, Ametov)          -400
159-204Azb: National Aviation Academy 1 (Fermanli, Kazimov, Mirabdulla)-6    -7    -100
159-204Azb: Odlar Yurdu University (Kamran, Dadaş, Tahir) -2         00
159-204Azb: Baku State University 6 (incomplete, complete, complete)          -600
159-204Azb: National Aviation Academy 3 (Zeka, Rajabli, Babayev)  -4       -700
159-204Azb: Azerbaijan University 4 (Baghishova, Alievi, Huseynova)-1          00
159-204Kaz: Kazakh-British Technical University 17 (Usmanova, Zhamalbek, Khalykbayev)-3    -2    -700
159-204Kaz: Kazakh-British Technical University 26 (Markitanov, Murzashev, Sangerbaev) -7-2        00
159-204Kaz: Kazakh-British Technical University 25 (Aitore, Zharkeyeva, Omarali)-3          00
159-204Kaz: Kazakh-British Technical University 24 (Srailov, Batralieva, Izni)-1-6        -100
159-204Kaz: Kazakh-British Technical University 28 (Zhandaulet, Mun, Jangirov)          -1600
159-204Kaz: Kazakh Turkish University named Hoja Akhmed Yassawe 2 (Abdikadyr, Saginbaeva, Yskak)          -200
159-204Kaz: Kazakh Turkish University named Hoja Akhmed Yassawe 1 (Seydulla, Usen, Sadyk)  -4  -8    -300
159-204Kaz: Kazakh National University named Al-Farabi 3 (Bektugan, Dukenbay, Nurpapa)-3          00
159-204Kaz: Kazak University of Economic, Finance and International Trade (Sagatov, Konstantinov, Vdovin)-1         -500
159-204Azb: Azerbaijan Technical University 3 (Kazimzade, Alekberov, Safayev)-5-1         00
159-204Azb: Azerbaijan State Oil and Industry University 3 (Shirinov, Namazov, Alizade)          -200
159-204Azb: Baku State University 2 (Samig, Musa, Khazar)-2          00
159-204Azb: Naxcivan Dovlet Universiteti (Haciyev, Memmedli, Rzazade)-2    -5     00
159-204Kaz: Almaty University of Power Engineering & Telecommunications 3 (Kirkitsa, Pissarenko, Kim)-3          00
159-204Kaz: ETU (Orazbayev Abylai, Kabyldy Ali, Nurgali Daulet)   -5       -200
159-204Kaz: Pavlodar State University named S. Toraigyrov 2 (Ilchubayeva, Yarussov, Kosinov)-2          00
159-204Azb: National Aviation Academy 4 (Hasanov, Ahmedov, Mamedov)  -3  -1    -200
159-204Azb: Azerbaijan State Agrarian University (Mammadli, Ibrahimov, Kazimov)          -900
159-204Azb: Azerbaijan University 3 (Gadirov, Shirinov, Habibli)-4          00
159-204Azb: Azerbaijan University 2 (Abbaszadeh, Karimli, Beybudov)-6-1        -800
159-204Azb: Azerbaijan University 1 (Rahimova, Haciyev, Zakirli)-11-3         00
159-204Azb: Azerbaijan Technical University 5 (Teyyubova, Malikli, Ibrahimov)-1          00
159-204Kaz: Almaty University of Power Engineering & Telecommunications 11 (Toksabaeva, Toleyzhan, )-6          00
159-204Kaz: AUPET 2(Kozhabekov, Burakhan, Tynyshtyk) -2-2         00
159-204Kaz: Turan University (Kassen, Aldabergenov, Goncharov)-1-1         00
159-204Kaz: Taraz State Pedagogical Institute (Agarkov, Sabirova, Averyanov)          -300
159-204Kaz: South Kazakhstan State University named M. Auezov (Makushev, Piriyev, Lukichyov) -6         00
159-204Kaz: Almaty University of Power Engineering & Telecommunications 5 (Khabidullin, Adilkhanov, Makhatov)  -4       -800
159-204Kaz: Pavlodar State University named S. Toraigyrov 1 (Makovskiy, Sabitov, Botahanov)     -1     00
159-204Kaz: Kyzylorda State University named Korkut Ata (ORYNBASAR, NURBEK, ARDAK) -2        -300
159-204Kaz: Kazkh National Agrarian University (Suyundikov, Okhasov, Rakhimkulov)-1          00
159-204Kaz: Kazakh-German University (Sopp, Nakispekov, )-3-1         00
159-204Kaz: Kazakh-British Technical University 29 (Sagidullina, Turysbek, Smagulova)  -1       -200
159-204Kaz: Almaty University of Power Engineering & Telecommunications 4 (Ilbessinov, Khashimzhan, Shanayev)-1-1         00
159-204Tau: Crimean Engineering-Pedagogical University 2 (Settarov, Halilova, Korzhenevskiy) -5        -400
159-204Tau: Crimean Engineering-Pedagogical University 3 (Turik, Appazov, Mogilniy)-12         -200
159-204Tau: Crimean Engineering-Pedagogical University 4 (Ablyakimova, Ablyaev, Ametov)-1          00
159-204Tau: Sevastopol State University 4 (Alekseev, Babushkin, Kumkina)     -4     00
159-204Tau: Sevastopol State University 8 (Lysyanskiy, Sysoev, Galshina)  -2       -500
159-204Tau: V.I. Vernadsky Crimean Federal University 15 (Plyshakova, Gaponov, Konsmanov)-5         -1100
 Всего:3631432693466222868204424952274 
 Успешно:1534161001091017289133489 
 %:42%3%6%29%0%18%36%25%14%21%27%22%